Kategorie

Adapter 22,5x45 mm do modułów keystone UTP


  • Kod: 6690 1 825-10
  • Dostępność: Brak
  • Poleć produkt
Adapter umo¿liwia budowê gniazd przy³¹czeniowych okablowania
strukturalnego w oparciu o system 45x45mm (pe³na
zgodnooeæ z systemem Legrand Mosaic 45).
Konstrukcja adaptera pozwala na monta¿ wiêkszooeci dostêpnych
na rynku modu³ów RJ12 i RJ45 keystone. Adapter wyposa¿ony jest
w zintegrowan¹ przes³onê zabezpieczaj¹c¹ z³¹cze RJ przed
kurzem. Wyprofilowanie przes³ony oraz adaptera u³atwia wpinanie
kabli przy³¹czeniowych do gniazda, tak¿e kabli z wtykiem
RJ11/RJ12.
Zastosowanie:
okablowanie poziome, sieci LAN, budowa gniazd przy³¹czeniowych
RJ45
Wymiary: 22,5x45x15 (20,3)mm;
Materia³: ABS;
Kolor: RAL 9010, RAL 9003.
Adapter umożliwia budowę gniazd przyłączeniowych okablowania strukturalnego w oparciu o system 45x45mm (pełna zgodność z systemem Legrand Mosaic 45). Konstrukcja adaptera pozwala na montaż większości dostępnych na rynku modułów RJ12 i RJ45 keystone. Adapter wyposażony jestw zintegrowaną przesłonę zabezpieczającą złącze RJ przed kurzem. Wyprofilowanie przesłony oraz adaptera ułatwia wpinanie kabli przyłączeniowych do gniazda, także kabli z wtykiem RJ11/RJ12.

Zastosowanie: okablowanie poziome, sieci LAN, budowa gniazd przyłączeniowych RJ45 Wymiary: 22,5x45x15 (20,3)mm;
Materiał: ABS;
Kolor: RAL 9010, RAL 9003.