Kategorie

Puszka natynkowa 2-modułowa


  • Kod: 9101 3 002-40
  • Dostępność: Brak
  • Poleć produkt
Ramka s³u¿y do budowy logicznych i elektrycznych gniazd okablowania
strukturalnego. Przeznaczona jest dla dowolnych gniazd
i modu³ów systemu 45x45mm np. adaptery z modu³ami keystone,
zaoelepki, gniazda elektryczne.
Wymiary ramki oraz jej wyprofilowanie pozwalaj¹ na jej wspólny
monta¿ z wiêkszooeci¹ dostêpnych na rynku elementów systemu
45x45mm.
W oparciu o ramkê mo¿na budowaæ gniazda podtynkowe oraz w
po³¹czeniu z puszk¹ natynkow¹ gniazda natynkowe. Ramka
dostarczana jest wraz z kompletem oerub mocuj¹cych. Dziêki
suportowi zintegrowanemu z ramk¹, zapewniony jest bardzo
szybki i prosty monta¿ gniazda.
Parametry mechaniczne:
Wymiary: 81x81x9mm;
Materia³: ABS;
Kolor: bia³y - RAL 9010 lub RAL 9003.